Obchodné podmienky
(ecojas.sk)
Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť
právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených
pravidiel.

Objednávka

1. Spotrebiteľ si objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ecojas.sk elektronickou formou cez e-shop.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so
zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná
ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002
Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a
spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Objednávku je možné zrušiť kým nebola objednávka odoslaná telefonicky
(0915 074 464), alebo emailom na adresu predávajúceho (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
bez udania dôvodu v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k
porušeniu podmienok dodania tovaru uvádzaných na stránke internetového
obchodu.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Predávajúci je povinný objednávku vybaviť bezodkladne k spokojnosti kupujúceho v prípade, že je tovar na sklade.

2. Vo všeobecnosti je termín odoslania alebo odberu tovaru od 2 do 7 dní pri sortimente na sklade a od 7 do 14dní pri sortimente, ktorý nie na sklade.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcu môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcu.

2. Kúpna cena je súčet cien objednaných tovarov plus cena dopravy a dobierky v zmysle cenníka dopravy. Aktuálne ceny sa nachádzajú v sekcii doprava a platba.

3. Spotrebiteľ uhrádza kúpnu cenu na dobierku kuriérovi - pri preberaní tovaru, alebo vopred na číslo účtu (IBAN): SK62 8330 0000 0022 0117 9819

4. Spôsob dopravy a platby sa uvádza v príslušnej sekcii tejto stránky.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej služby spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom prevzatím zásielky a uhradením plnej kúpnej ceny a poštovného. V prípade úhrady tovaru zálohovou faktúrou nadobúda vlastnícke práva k produktom až pripísaním plnej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Do tej doby ostáva vlastnícke právo na strane predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v
zmysle zákona do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru

2.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí
obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a
predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s
produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom uzatvorenom
obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty
týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto
prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná
spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a
vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením obalu, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom, a najmä nedodržaním návodu na použitie zo strany spotrebiteľa.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na
diaľku - telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä
prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a
záväznú pre obe zmluvné strany.

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom eshopu EcoJas (www.ecojas.sk).

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Zlata Majanová, Sever 158/8, 980 53  Rimavská Baňa, IČO: 51 886 529 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.ecojas.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Alebo priamo z webu www.ecojas.sk v záložke Kontakty.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
  • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

  Rozsah osobných údajov a účely spracovania

  Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

  • Prevádzkovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke prevádzkovateľa za účelom predaja tovaru kupujúcim, vyhotovenia faktúry a odoslania tovaru. Osobné údaje sa spracúvajú v informačnom systéme IS elektronický obchod (e-shop). Rozsah spracúvaných osobných údajov je : meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie
  • Vedenie účtovníctva. Ak ste našimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

  Vaše osobné údaje si ponechávam počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

  Cookies

  Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránke prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávenený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

  Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

  Moje webové stránky je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

  Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

  V maximálnej možnej miere chránim osobné údaje pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického 

  rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijal som a udržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

  Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

  K vašim osobným údajom môžu mať prístup moji zamestnanci alebo spolupracovníci.

  Poskytovanie údajov mimo Európskej únii

  Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.

  Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte veľa práv. Ak budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím kontaktujte ma prostredníctvom mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Máte právo na informácie, ktoré sa napĺňa už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

  Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím do doby 10 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

  Ak sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

  Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, prípadne ak sa domnievate, že vykonávam spracovávanie údajov nezákonne, ale nechcete ich všetky zmazať alebo ak by ste vzniesli námietku proti ich spracovaniu

  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účely spracovania (napr. odhlásením sa z distribučného zoznamu obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

  Právo na prenositeľnosť. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem na to aspoň 20 dní.

  Právo na výmaz. Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete želať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému a zo systémov všetkých ďalších spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 10 dní.

  V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady počas doby stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať mailom.

  Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rád, ak o takomto prípadnom podozrení budete informovať najprv mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadne pochybenie okamžite napraviť.

  Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. Inšpiratívne emaily, články, produkty alebo služby vám posielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich emailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom maile.

  Mlčanlivosť

  Dovoľujeme si Vás uistiť, že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vaších osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení zmluvných záväzkov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

  Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.

Informácie:

Naša predajňa
Ekodrogéria EcoJas
Malohontská 1757, 979 01 Rimavská Sobota