Logo

Obchodné podmienky
(ecojas.sk)
Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť
právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených
pravidiel.

Objednávka

1. Spotrebiteľ si objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ecojas.sk elektronickou formou cez e-shop.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so
zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná
ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002
Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a
spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po prijatí objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Objednávku je možné zrušiť kým nebola objednávka odoslaná telefonicky
(0915 074 464), alebo emailom na adresu predávajúceho (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
bez udania dôvodu v prípade, že zo strany predávajúceho došlo k
porušeniu podmienok dodania tovaru uvádzaných na stránke internetového
obchodu.

I. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Predávajúci je povinný objednávku vybaviť bezodkladne k spokojnosti kupujúceho v prípade, že je tovar na sklade.

2. Vo všeobecnosti je termín odoslania alebo odberu tovaru od 2 do 7 dní pri sortimente na sklade a od 7 do 14dní pri sortimente, ktorý nie na sklade.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcu môže byť dodacia lehota dlhšia.

II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcu.

2. Kúpna cena je súčet cien objednaných tovarov plus cena dopravy a dobierky v zmysle cenníka dopravy. Aktuálne ceny sa nachádzajú v sekcii doprava a platba.

3. Spotrebiteľ uhrádza kúpnu cenu na dobierku kuriérovi - pri preberaní tovaru, alebo vopred na číslo účtu (IBAN): SK62 8330 0000 0022 0117 9819

4. Spôsob dopravy a platby sa uvádza v príslušnej sekcii tejto stránky.

III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom kuriérskej služby spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom prevzatím zásielky a uhradením plnej kúpnej ceny a poštovného. V prípade úhrady tovaru zálohovou faktúrou nadobúda vlastnícke práva k produktom až pripísaním plnej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Do tej doby ostáva vlastnícke právo na strane predávajúceho.

4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v
zmysle zákona do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru

2.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí
obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a
predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s
produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa.
Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom uzatvorenom
obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty
týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe.
Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto
prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná
spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a
vracia späť.

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

V. Reklamácie

1. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením obalu, prevádzkovaním výrobku nevhodným spôsobom, a najmä nedodržaním návodu na použitie zo strany spotrebiteľa.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na
diaľku - telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä
prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a
záväznú pre obe zmluvné strany.

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom eshopu EcoJas (www.ecojas.sk).

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

Zlata Majanová, Sever 158/8, 980 53  Rimavská Baňa, IČO: 51 886 529 (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.ecojas.sk. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Alebo priamo z webu www.ecojas.sk v záložke Kontakty.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

The celebrities named or featured on Store Front have not endorsed recommended or approved the items offered on site
© 2014 GavickPro. All rights reserved